Nautilus文件管理器添加以管理员身份打开和文件夹颜色设置

Zorin OS自带的文件管理器为Nautilus,默认支持文件夹颜色设置,误删Nautilus文件管理器后重新安装发现颜色设置菜单没有了,安装folder-color后解决。

先安装Nautilus:

sudo apt install nautilus

如果提示无法定位软件包nautilus,可以更换软件源后再试

安装folder-color:

sudo add-apt-repository ppa:costales/folder-color
sudo apt-get update
sudo apt-get install folder-color
nautilus -q

在文件夹上右键,可以看到如下图所示的颜色设置菜单:

Nautilus文件管理器文件夹颜色设置

添加以管理员身份打开

安装命令:

sudo apt-get install nautilus-admin

重启Nautilus:

nautilus -q

然后右键菜单就可以看到以管理员身份打开选项。

阿里云